Sprzęt Rehabilitacyjny i Treningowy – RehaStore.net

Specjalizujemy się w sprzęcie rehabilitacyjnym, dedykowanym sportowcom oraz po urazach. Oferujemy sprzęt z najwyższej półki, znany i ceniony wśród sportowców oraz fizykoterapeutów. Zapraszamy do zakupów.

0

Twój koszyk

Jak zdobyć finansowanie na przedmioty ortopedyczne z PFRON i PCPR?

Jak zdobyć finansowanie na przedmioty ortopedyczne z PFRON?
Osoba starająca się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinna złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności według wskazań lekarza. Chodzi tu przede wszystkim o refundację udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego w części nieobjętej dofinansowaniem ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicz

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 • PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Załączniki wymagane do wniosku

 • kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
 • faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
 • kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 Jest to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga

Druki wniosków udostępniają PCPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania na swoich stronach internetowych ( mogą się one różnić w różnych powiatach).

Korzystając z dofinansowania ze środków PFRON pamiętać należy, że nie przysługuje ono podmiotom, które mają zaległości wobec Funduszu.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PCPR

Realizacją wniosków o dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych zajmują się wskazane osoby w Powiatowych Centrach POmocy Rodzinie.
Oddziały PCPR znajdziesz; tutaj (http://www.pcpr.info)
Lista PCPR według województwa: PCPR
Pisemny wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować zwrotu środków za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Jak wygląda krok po kroku zakup sprzętu w naszym sklepie przy dofinansowaniu przez PCPR….
1. Umowa z PCPR
2. Sklep oczekuje na wpłatę od klienta: najczęściej jest to część kwoty – zależy od umowy z PCPR
3. Sklep wystawia fakturę VAT na nazwisko i adres kupującego
    Na FV wpisana jest kwota, którą wpłacił klient. Następnie fakturę VAT sklep wysyła do wskazanego przez kupującego urzędnika odpowiedzialnego za realizację umów w danym  ośrodku PCPR.
4. Pozostałe środki za zakup sprzętu rehabilitacyjnego przelewa PCPR na konto sklepu lub w zależności od sporządzonej umowy – kupujący po uzyskaniu dofinansowania ze strony PCPR (w tym przypadku pieniądze wpływają na rachunek kupującego a ten przelewa brakującą kwotę na rachunek bankowy sklepu).

Dokładne informacje na temat dofinansowania można uzyskać w ośrodkach PCPR u osób zajmujących się realizacją umów.

{hook h=’pShowBlogGetProducts’ mod=’pshowblog’ limit=’4′ products=’76,580,301,114′}”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *